Zinterpretuj wynik doświadczenia 57 z wykorzystaniem pojęcia siły tarcia

Pobierz

Doświadczenie "Tarcie" Na płaskiej poziomej płycie stołu kładziemy klocek o masie m.. Zagadnienia z momentem siły.. Zapisujemy warunek równowagi momentów sił i stosujemy wzory na siły sprężystości.. Kształcenie umiejętności wyjaśniania i przewidywania przebiegu zjawisk fizycznych na .. przedstawiania wyników doświadczenia, .. • Tarcie • Siły w ruchu po okręgu • Opis ruchu w układach nieinercjalnych 3. stosuje pojęcie siły tarcia jako działania skierowanego (wektor); wskazuje wartość, kierunek i zwrot siły tarciaKlasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń I Wiadomości wstępne omawia na przykładach, jak fizycy poznają świat 2. objaśnia na przykładach, po co nam fizyka 3. selekcjonuje informacje uzyskane z różnych źródeł, np. na lekcji, z podręcznika, z literatury popularnonaukowej, Internetu 4. stosuje zasady higieny i bezpieczeństwa w pracowni fizycznej 5. stwierdza, że podstawą eksperymentów fizycznych są pomiary 6. wyjaśnia, że pomiar polega na porównaniu .Uczeń: planuje doświadczenie pozwalające badać zależność przyspieszenia od działającej siły wykonuje doświadczenia w zespole wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla przebiegu doświadczenia analizuje wyniki pomiarów i je interpretuje oblicza przyspieszenie ciała, korzystając z drugiej zasady dynamiki rozwiązuje zadania wymagające łączenia wiedzy na temat ruchu jednostajnie przyspieszonego i drugiej zasady dynamiki oblicza siłę ciężkości działającą na ciało .posługuje się pojęciem siły wraz z jej jednostką; określa cechy wektora siły; wskazuje przyrząd służący do pomiaru siły; przedstawia siłę za pomocą wektora doświadczalnie ilustruje trzecią zasadę dynamiki, korzystając z opisu doświadczeniawniosek z doświadczenia • rozwiązywać typowe zadania z dynamiki, w których uwzględnia się siły tarcia posuwistego, oraz zadania o podwyższonym stopniu trudności, • podać cele doświadczenia i opisać sposób jego wykonania, • przeprowadzić analizę niepewności pomiarowych i skomentować jej wynik 10-12 Siły w ruchu po okręgu •opisuje ruch ciał, posługując się pojęciem siły tarcia; zaznacza wektor siły tarcia i określa jego cechy; omawia rolę tarcia na wybranych przykładach analizuje i opisuje zależności między siłą dośrodkową a masą, prędkością liniową i promieniem okręgu; wyjaśnia rolę siły tarcia na wybranych przykładach ruchu po okręguanalizuje i wyjaśnia wyniki przeprowadzonego doświadczenia; podaje przyczynę działania siły tarcia i wyjaśnia, od czego zależy jej wartość; stosuje pojęcie siły tarcia jako działania skierowanego (wektor); wskazuje wartość, kierunek i zwrot siły tarciaZastosowanie toru powietrznego pozwoliło na ograniczenie do minimum wpływu siły tarcia na wynik doświadczenia..

Przykłady doświadczeń z wykorzystaniem sił oporów ruchu.

Rozwiązania zadań z fizykiopisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyciąga wnioski i wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny, .. Zobrazowanie pojęć siła tarcia statycznego .. Zajęcia na pracowni fizycznej odbywały się pod opieką pracownika Wydziału Fizyki UW oraz nauczyciela matematyki ipodaje przykłady działania sił i rozpoznaje je w różnych sytuacjach praktycznych (siły: ciężkości, nacisku, sprężystości, oporów ruchu) wyznacza wartość siły za pomocą siłomierza albo wagi analogowej lub cyfrowej, zapisuje wynik pomiaru wraz z jego jednostką oraz informacją o niepewności4.. Ruch.. Praca, moc, energia mechaniczna • Iloczyn skalarny dwóch .Rozwiązywanie zadań z płaskiego układu sił zbieżnych: układy bez tarcia i z tarciem.. • siła • cechy siły • wektor • wielkość skalarna • siłomierz I • planuje doświadczenie związane z badaniami cech sił i wybiera właściwe narzędzia pomiaru, • wymienia cechy siły,opisujących siły.. Relacje te wynikają z równowagi momentów sił (stosunki wartości sił są jak odwrotne stosunki długości ich ramion) oraz z równowagi sił.. Jeśli ruch ten odbywa się bez sił oporu (głównie tarcia), to drgania takie nie zanikają.. Do klocka zaczepiamy nić i przerzucamy ją przez bloczek.Zapiszemy związek między zmianą energii kinetycznej i pracą siły wypadkowej, łącznie z zastosowaniem wzoru na energię kinetyczną i z wykorzystaniem faktu, że siła tarcia w obu przypadkach jest taka sama: 1 2 𝑚𝑚𝑣𝑣czynników wpływających na siłę tarcia; zaznacza naschematycznym rysunku wektor siły tarcia i określa jego cechy; opracowuje wyniki doświadczenia domowego, uwzględniając niepewności pomiarowe; przedstawia wyniki na wykresie • posługuje się pojęciem siłybezwładności, określa cechy tejsiływektor siły tarcia i określa jego cechy • przeprowadza doświadczenia - bada czynniki wpływające na siłę tarcia i od czego zależy opór powietrza; analizuje wyniki doświadczenia • wie, jakie czynniki wpływają na siłę tarcia i od czego zależy opór powietrza •; • • doświadczenia: obowiązkowe • •omawia działanie siły tarcia i siły oporu w przyrodzie, operuje pojęciami: ruch, prędkość, droga, czas, wymienia czynniki wpływające na opór i tarcie w różnych środowiskach, podaje przykłady wykorzystywania wiedzy o siłach tarcia w życiu codziennym..

Pomiary w fizycez wykorzystaniem odpowiedniego aparatu matematycznego.

Uczeń: podaje pozytywne i negatywne przykłady działania sił tarcia,ZADANIA FIZYKA.. Należy zwrócić uwagę, że doświadczenia i obserwacje najlepiej zachęcają uczniów do poznawania przyrody.. ĆW3 Przykłady obliczeniowe dla płaskiego układu dowolnego.. Rozwiązania zadań z klasy 7: Siła wypadkowa, siła równoważąca, pierwsza zasada dynamiki Newtona, trzecia zasada dynamiki Newtona, prawo Pascala, ciśnienie hydrostatyczne, siła wyporu, siła sprężystości.. Doświadczenia1 Wymagania edukacyjne z fizyki - poziom rozszerzony - część 1 Kinematyka Zagadnienie (temat lekcji)* Cele operacyjne Uczeń: Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą 1.1.. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów i obliczeń uczniowie potwierdzili założenia teoretyczne.. Z tego obliczamy stosunek ì - ì .. Uwaga: w tym rozwiązaniu przyrównujemyPoddaje analizie wynik otrzymany w obliczeniach 4 Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania obserwacji, pomiarów i doświadczeń Przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary i doświadczenia korzystając z ich opisów Wyróżnia kluczowe kroki przeprowadzanego doświadczenia oraz wskazuje rolę użytych przyrządów iDrgania i fale : definiuje amplitudę, okres i częstotliwość drgań oblicza średni czas ruchu wahadła na podstawie wykonanych pomiarów wyznacza okres i częstotliwość drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie odczytuje amplitudę i okres z wykresu x(t) dla ciała drgającego wskazuje punkty toru, w których wahadło osiąga największą i najmniejszą (zerową) energię potencjalną wskazuje punkty toru, w których wahadło osiąga największą i najmniejszą (zerową) energię .z wykorzystaniem odpowiedniego aparatu matematycznego..

Co doskonale podkreśla-Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

siła oporu, siła tarcia statycznego, siły tarcia, współczynnik tarcia, dynamika, tarcie .Drgania swobodne np. ciężarka zawieszonego na sprężynie zachodzą po wychyleniu go z poło-żenia równowagi i puszczeniu swobodnie.. Siły w przyrodzie.. Jest to pewna idealizacja , bowiem w rzeczywistości na skutek wystę-powania sił tarcia drgania w końcu zanikną.. Praca, moc, energia mechaniczna .. • Graficzne przedstawienie wyników pomiarów wraz z ich niepewnościami • Dopasowanie prostej do wyników pomiarów Aneks 2.. Zinterpretuj wynik doświadczenia 5.7 z wykorzystaniem pojęcia siły tarcia Fizyka zadania dynamika Siły w przyrodzie rozwiązania zadań Siła oporu powietrza i siła tarciaNowa jakość zadań domowych.. • Tarcie • Siły w ruchu po okręgu • Opis ruchu w układach nieinercjalnych 3.. Nawet najlepsza lekcja z pod-ręcznikiem nie zastąpi bezpośredniego z nią kontaktu [VIII].. i kinetycznego.. Pokaz skutków oddziaływań (pokaz doświadczenia, filmu, programu komputerowego itp.).. Rozwiazywanie kratownic.. Umiejętności.. Siła i jej cechy.. Dzięki naszym wideoporadnikom nauczysz się rozwiązywać nawet najtrudniejsze zadania z przedmiotów ścisłych.Siłę, która powstaje na styku powierzchni dwóch ciał i przeciwdziała ich względnemu ruchowi, nazywamy siłą tarcia..

ĆW4 Wyznaczanie reakcji w układach przestrzennych zbieżnych i układachtarcia.

Do .analizuje i wyjaśnia wyniki przeprowadzonego doświadczenia; podaje przyczynę działania siły tarcia i wyjaśnia, od czego zależy jej wartość..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt