Test z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Pobierz

1 pkt 19a, 19c i 19d: a) wyliczona i uzgodniona dodatkowa opłata produktowa, b) naliczona opłata produktowa, c) poniesiona opłata produktowa.. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT , środkami trwałymi są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu .Wraz z ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, od początku 2021 roku zaczął obowiązywać w Polsce nowy sposób opodatkowania spółek - ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (zwany estońskim CIT - rozwiązaniu wzorowanym na estońskim systemie .Darowizny w podatku dochodowym od osób prawnych.. Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 z późn.. Ucz się efektywniej.. Obserwuj akt.Test demo.. Uproszczenie prawa w obszarze podatków dochodowych jest podstawowym celem przeprowadzonej nowelizacji przepisów ustawowych.W świetle art. 15 ust.. .Odpisy aktualizujące należności.. Pytania aktualne na 2021-07-17.Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych kosztem uzyskania przychodów jest: art. 16 ust.. Zasady, na jakich funkcjonuje ta opłata, zostały określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) z dnia 15 lutego 1992 r.Dla partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 14 ust.. 2 tej ustawy, własności środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w terminie określonym w tej umowie, kosztem uzyskania przychodu jest wartość początkowa tych środków trwałych .Chodzi o Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)..

7b Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ucz się efektywniej.. Z powyższego wynika, że otrzymane dofinansowanie stanowi przychód podatkowy.Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.. Po wyborze odpowiedzi na pytanie wyświetlana jest podstawa prawna wraz z przytoczeniem jej pełnej treści.Sam określasz z ilu pytań ma składać się Twój test.- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - 1.. W przypadku gdy podatnicy wpłacają zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek od przychodów z budynków zapłacony za miesiące .Stosownie do art. 12 ust.. Spośród trzech odpowiedzi tylko jedna jest prawidłowa i należy ją zaznaczyć poprzez zakreślenie litery obok prawidłowej odpowiedzi.Aktualny testy na egzaminy z Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie .Ustawa z 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.. Zakres tego wyliczenia w niektórych przypadkach ściśle wiąże się z charakterystyką podatnika..

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedmiotem opodatkowania w podatku dochodowym od osb prawnych jest dochd bez względu na rodzaj źrdeł przychodw, z jakich ten dochd został osiągnięty.. zm.), dalej jako "ustawa o CIT", kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie .Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera szczegółowy katalog uzyskanych świadczeń (pieniężnych i niepieniężnych), których nie uważa się za przychód.. z 2009 r. nr 69, poz. 587) następny artykuł » Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia kart przychodów (Dz.U.. Ustawa o podatku od towarów i usług Rozwiązane pytania: 0/ .Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, stosownie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, j. dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, określonych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku nieodpłatnego przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego podmiotu, o którym mowa w art. 11 ust..

1 pkt 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.

rozwiązując test.. 1, podatek od przychodów z budynków za ostatni miesiąc roku podatkowego wpłaca nie później niż w terminie złożenia tego zeznania.. Test składa się z 287 pytań, jednak to Ty wybierasz z ilu pytań ma być wygenerowany test.. zawsze przychód; tylko dochód ze źródeł wyraźnie wymienionych w ustawie;Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnione z podatku są dochody z prowadzenia: C. loterii fantowych i gry bingo fantowe na podstawie zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych przepisów.Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ,pod.. Próbny egzamin.. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust.. Zgodnie z art. 16 ust.. Przepisy przejściowe i końcowe.. Czasami przedmiotem opodatkowania może być przychd.. Pytania obejmują wszystkie specjalności oraz uwzględniają zmiany obowiązujące w przepisach prawnych od 2014 roku.Testy z aktów prawnych.. Przychodami, z zastrzeżeniem ust.. Kwotę zapłaconego za dany miesiąc podatku od przychodów z budynków podatnicy odliczają od zaliczki na podatek, o której mowa w art. 25 zaliczki na podatek.. W związku z tym, świadczenia te uzyskane przez podatnika nie będą opodatkowane.. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera pytania jednokrotnego wyboru.. STRONA GŁÓWNA AKTY PRAWNE27 zeznanie podatkowe, sprawozdanie finansowe ust..

- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

rozwiązując test.Art.. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych uznaje się za koszt uzyskania przychodów:Mamy 8 000 pytań testowych jednokrotnej odpowiedzi opracowanych na podstawie przepisów ze 166 aktów prawnych wymaganych na egzaminie.. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych państwowa szkoła wyższa zaliczana jest do sektora finansów publicznych.. z 2002 r. nr 219, poz. 1839)Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) - dalej u.p.d.o.p., przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze.. Za przychody z zysków kapitałowych uważa się: 1) przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniemStrata w podatku dochodowym od osób prawnych.. 1b, 2a, 3-6a, art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24d i art. 24f, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki .Dz.U.2020.0.1406 t.j.. Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując egzamin z aktów prawnych wymaganych na .. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Rozwiązane pytania: 0/277.. TEST WYBORU z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz Ordynacji podatkowej Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r. Proszę o wybranie prawidłowej odpowiedzi na każde z poniższych pytań.. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: 1) otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe; .- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - 1.. Rozwiązuj test.. od os.,Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,Dz.U.2020.0.1406 t.j.. Doskonała pomoc przy nauce do egzaminów państwowych, egzaminów na studiach oraz kolokwiów.. Rozdział 5.. Rozdział 8..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt