Jak napisać interpretację porównawcza matura rozszerzona

Pobierz

Praca pisemna na tym poziomie musi zamierać przynajmniej 300 słów.. Interpretacja tekstu poetyckiego powinna przybrać formę dłuższej wypowiedzi argumentacyjnej.. Aby uzyskać świadectwo, musi uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu wymienionego w pkt 1.WSKAZÓWKI DO ANALIZY PORÓWNAWCZEJ.. Rozprawka interpretacja porównawcza utworów poetyckich - matura rozszerzona (PR) APodejdź do sprawy bez spinania się ("Boże, tego jeszcze nie wiem…"), ale i zadzierania nosa ("Niczego nie powtarza, wiem wszystko!").. Można porównywać wizje, obrazy, toposy zawarte w wierszu czy prozie.. Czytaj także: Matura z polskiego 2015.Bardzo mocny odcinek.. Spróbuj przedstawić przesłanie pierwszego utworu.. W tym roku jednak piszący zastaną wiele zmian w arkuszach matur.Na napisanie wypracowania zdający ma 180 minut.. Twoja praca nie może być krótsza niż 300 słów.. Na maturze pisemnej z języka polskiego często spotykamy tematy, w których pojawia się polecenie "porównaj".. a.Z Waszych doświad­czeń wiem, że inter­pre­ta­cja porów­naw­cza (matu­ra roz­sze­rzo­na, dru­gi temat) jest.. przypisy.. Jeżeli dostrzegasz różne możliwości odczytania go, uwzględnij je wskazując jednak na przyczynę zmiany perspektywy (np. uwzględnienie kontekstu historycznego, biograficznego, filozoficznego).. Przy­pi­sy powin­ny znaj­do­wać się w każ­dej pra­cy, w któ­rej korzy­sta­my z cudzych myśli, cytu­je­my je, pole­mi­zu­je­my z nimi, powo­łu­je­my się na przy­kła­dy.interpretacja..

Temat 2: Interpretacja porównawcza utworów literackich.

Zadanie składa się z polecenia i dwóch tekstów literackich (epickich albo lirycznych, albo dramatycznych) lub ich fragmentów.. Oto kilka wskazówek!In aktualności, jak pisać; interpretacja interpretacja porównawcza kryteria kryteria oceniania matura podatawowa matura rozszerzona oceny rozprawka wypracowanie wypracowanie problemoweJak wygląda rozszerzona matura z polskiego?. Wybierz je np. spośród poniżej umieszczonych punktów i wykonaj prywatny zestaw "rady dla siebie", które "muszę zapamiętać".Zerknij na filmy edukacyjne, które publikuję na portalu You Tube.. Mam nadzieję, że wśród nich znajdziesz materiały, które pomogą Ci w nauce:) Matura 2021 - przewidywania "Pan Tadeusz" - najważniejsze motywy literackie W. Szekspir "Hamlet" - streszczenie i opracowanie Jak SAMODZIELNIE przygotować się do matury rozszerzonej?#matura2021 Kryteria oceny rozprawki […] Władysław Stanisław Reymont.. Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.. polskiego?. Jak postępować w przypadku takiego tematu?. Napisz swój plan działania podczas matur i później go wykonuj.. Zanim przy­stą­pisz do pisa­nia pra­cy, koniecz­nie wyko­naj nastę­pu­ją­ce czynności: A. Prze­czy­taj uważ­nie oba teksty.. Absolwent 2020/2021 ma obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu z: a) języka polskiego (PP) b) matematyki (PP) c) wybranego języka obcego (PP)..

Uczeń może napisać wypowiedź ...Arkusz na poziomie rozszerzonym zawiera jedną część.

Portal Studiowac.pl i Marlena Ledzianowska, właściciel YUPPIE - firmy specjalizującej się w kursach maturalnych z języka polskiego, zapraszają do kolejnej części darmowego kursu do matury z języka polskiego.. B. Zaznacz istot­ne dla sen­su utwo­rów frag­men­ty, sko­men­tuj je i podkreśl.. Jeżeli dostrzegasz różne możliwości odczytania go, uwzględnij je wskazując jednak na przyczynę zmiany perspektywy (np. uwzględnienie kontekstu historycznego, biograficznego, filozoficznego).Temat 2.. Wypracowanie nie może liczyć mniej niż 300 słów.. Jest to temat ważny i stale aktualny.Rozprawka argumentacyjna - matura rozszerzona (PR) A .. problemu uważa się za pełne, jeśli praca zawiera zarówno odtworzenie problemu (np. w postaci pytania), jak i jego interpretację, czyli umieszczenie tego problemu w odpowiednim kontekście.. Każdy z zestawionych fragmentów musi mieć charakter autonomiczny, to znaczy można przeprowadzić jego analizę i interpretację bez konieczności odwołania się do innych fragmentów lub do całości tego utworu.Hej!Mój kurs online - Was do pobrania BEZPŁATNEJ lekcji próbnej z Biblii i przetestowania kursu.Notatki z lektur ogwiazdk.W przypadku interpretacji porównawczej można to zrobić na kilka sposobów: 1.. Wstęp: Zdający powinien zaznaczyć, że obydwa wiersze odnoszą się do tematyki ubóstwa, biedy i głodu..

Interpretacja porównawcza powinna zawierać tezę/ hipotezęinterpretacyjnądotyczącąobu utworów.

Ostrzegam :)Chcesz się dobrze przygotować do sprawdzianów i matur?. Wielu maturzystów decyduje się napisanie matury z polskiego również na poziomie rozszerzonym.. Szara kurzawa deszczów przysłoniła świat, wypiła barwy, zgasiła światła i zatopiła w mrokach ziemię, że wszystko wydało się jakby sennym majaczeniem, a smutek wstawał z pól przegniłych, z borów zdrętwiałych, z .Lekcja 5: Tworzenie klucza przy analizie dramatu oraz przy analizie porównawczej.. Poziom rozszerzony.. Pisz!popularnej zjawiska, jak i elementy innych niż literatura dziedzin sztuki -wskazanych w podstawie programowej).. Wypowiedź argumentacyjna - interpretacja porównawcza utworów literackich.Zmiana i ograniczenie wymagań egzaminacyjnych łączą się ze zmianami w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego.. W niej również można dokonać wyboru zadania.. Każdy z zestawionych fragmentów musi mieć charakter autonomiczny, to znaczy można przeprowadzić jego analizę i .Hej!Mój kurs online - Was do pobrania BEZPŁATNEJ lekcji próbnej z Biblii i przetestowania kursu.Notatki z lektur ogwiazdk.CZYM JEST INTERPRETACJACZYM JEST INTERPRETACJA PORÓWNAWCZA?. Skorzystaj z wyjątkowego kursu o epokach literackich - w ciekawy sp.Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.. Język polski rozszerzony składa się z jednego zadania — długiego wypracowania na jeden z wybranych tematów..

Wskaż również różnice pomiędzy poszczególnymi odczytaniami.Jak napisać analizę porównawczą z języka.

Interpretacja porównawcza na poziomie kontekstów uwzględnia również elementyPóź­niej będzie już tyl­ko łatwiej.. Język polski.. Sproblematyzowana interpretacja uwzględniająca właściwie wybrane konteksty przyporządkowane porównywanym utworom.. Najpierw jednak krótki test sprawdzający .Interpretacja porównawcza utworów literackich stanowi jedyną alternatywę dla wypracowania na maturze pisemnej z języka polskiego (poziom rozszerzony).. Koncepcja interpretacji porównawczej jest efektem poszukiwania przezposzukiwania przez zdającego sensówcego sensów wynikających z zestawienia tekstów i wymagaInterpretacja porównawcza utworów literackich Zadanie składa się z polecenia i dwóch tekstów literackich (epickich albo lirycznych, albo dramatycznych) lub ich fragmentów.. To droga najłatwiejsza, ale też najmniej efektowna.In aktualności, jak pisać; analiza interpretacja interpretacja porównawcza matura porównanie wiersz wypracowanie maturalne; matura rozszerzonaAKADEMIA MATURALNA Przykładowa realizacja wypracowania na poziom rozszerzony z modelem oceniania Temat: Mądrość w poszukiwaniu wartości najważniejszych - analiza i interpretacja porównawcza Trenu IX Jana Kochanowskiego i Szukałem Jana Twardowskiego.Zakoń­cze­nie (kolej­ny akapit): pod­su­muj wywód, przy­wo­łaj sta­no­wi­sko autora; przy­po­mnij tek­sty kul­tu­ry, na któ­re się powołałeś; + możesz dopi­sać kon­tekst (np. filo­zo­ficz­ny, este­tycz­ny, histo­rycz­ny, biograficzny).. Zadanie składa się z: polecenia,interpretacja Spróbuj przedstawić przesłanie pierwszego utworu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt