Liczby wymierne klasa 6 zadania

Pobierz

Wynikiem dodawania ułamków 2 3 i 3 4 jest: A) 5 7; B) 5 12; C) 1 5 12; D) 6 7; 2.. 2.1 Liczby na osi liczbowej i .. 2.2 Równanie, równość i .. 2.3 Dodawanie i odejmowanie .. 2.3.2 Dodawanie i odejmowanie .. 2.4 Mnożenie liczb wymiernych.. 2.5 Dzielenie liczb wymiernych.. 2.6 Obliczanie wartości .. Klasówki (14) 3. wg Czasowopl.Liczby dodatnie i liczby ujemne.. Wartość bezwzględna liczby − 5 1 3Matematyka 6 Zeszyt Ćwiczeń Liczby Wymierne.. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań.liczby wymierne przykłady, dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych, liczby wymierne zadania, liczby wymierne, dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych zadania, liczby wymierne zadania klasa 6, wyrażenia wymierne zadania tekstowe, liczby wymierne sprawdzian klasa 6, liczba wymierna, wymierne liczby, co to są liczby wymierne przykłady, mnożenie liczb wymiernych, dodawanie liczb wymiernych, liczba wymierna przykłady, wymierne, matematyka klasa 3 szkoła podstawowa, zadania z matematyki .Temat: Działania w zbiorze liczb wymiernych.. Wynikiem mnożenia 0,7 ⋅ 0,12 jest: A) 0,84; B) 8,4; C) 0,084; D) 0,0084; 4.. Klasa 5 Klasa 6 Matematyka.. Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych Znajdź parę.. Test Liczby wymierne, Liczby wymierne podręcznika Matematyka, testy dla Klasa VI.. Jaka temperatura była w sobotę?. Matematyka z plusem.. Test złożony jest z 18 zadań..

Liczby wymierne dowolne.

Mi wyszło (-5) b)2*(-3)-3*(-2)=?. Liczbę 0,15 można zapisać w postaci ułamka: A) 1,5; B) 3 20; C) 15,0; D) 15 20; 3.. Potęgi.. 4 - wypisanie liczb przeciwnych 1p - wypisanie liczb odwrotnych 1p Zad.5 - zapisanie działania 1p8 Sprawdzian w klasie VI.. Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych <-- 6 klasa Połącz w pary.. Zbiór zadań II sposób Liczba godzin Poniesiony koszt (zł) w miejskiej wypożyczalni w ośrodku spor-towym 6 12 10 7 14 20 8 16 20 9 18 20 10 20 20 11 22 20 12 24 20 13 26 30 14 28 30 15 30 30 16 32 30éwiczenie A. a) Dla kaŽdej z liczb zaznaczonych na osi liczbowej znajdž liczbe 0 4 mniejsza.. Zadanie 1.. Wykonywanie dzialañ na dowolnych liczbach wymiernych (dodatnich i ujemnych) jest nieco trudniejsze niŽ vwkonywanie dzialafi na .Wybierz test z rozdziału Liczby wymierne lub podrozdziałów podręcznika Matematyka, testy dla Klasa VI Podstawówka.Zadania powtórzeniowe - klasa 6.. Wskaż, które liczby zapisano w porządku rosnącym.. Każda z tych liczb jest liczbą wymierną.. iloczyn liczb wymiernych jest liczbą ujemną .Zadania, które zostały zaprezentowane w materiale pochodzą z podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń dla klasy VI Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.POLA WIELOKĄTÓW.Matematyka-dodawanie,odejmowan ie,mnożenie,dzielenie(liczby wymierne) kl.6 .. test z ułamków klasa 5 sprawdzian z tabliczki mnożenia do 30 zadania z treścią klasa 1 szkoła podstawowa, dzielenie ułamków dziesiętnych klasa 5. pole prostokąta zadania klasa 4 .Co zatem powinien wiedzieć, umieć uczeń klasy 6 według podstawy programowej obowiązującej na danym etapie nauczania?.

Obliczanie ułamka danej liczby.

Wielokąty i kąty.. W tym: w 10 zadań otwartych Ø 6 zadań krótkiej odpowiedzi KO (nr zadań - 6, 9, 12, 14, 17, 18) Ø 3 zadania z luką L .Test.. Uczeń klasy 6 powinien umieć: dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić i potęgować liczby naturalne w pamięci i pisemnie, porównywać i wykonywać proste rachunki na liczbach całkowitych w pamięci,Materiał zawiera 6 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 16 ćwiczeń, w tym 10 interaktywnych.. Iloczyn liczby dodatniej i liczby ujemnej jest liczbą: dodatnią.. ich suma jest równa 0 (np. -5 i 5) liczby odwrotne.. Author:Liczby wymierne/Liczby/Zadania testowe/Szkoła średnia - Treści i pełne rozwiązania zadań szkolnych i egzaminacyjnych z matematyki, 1116.. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.W piątek temperatura wynosiła -11 o C, a w sobotę była o 3 o C niższa.. Wyrażenia algebraiczne i równania.. To przykłady : a) (-3)+4*(-2)+6=?. Obliczanie miar kątów.. 2 8+(-6,7)=1.3 (-12)+(-5,3)= -17.3 5,6+(3,2)=8.9 (-8,1)+(7,3)=- 0.8 (-2,1)+(4,25)= 2.15 (-7,12)+9,36= 2.24 2,5+(4,3)= 6.8 Myślę że pomogłam xD :*liczby wymierne przykłady, dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych, liczby wymierne zadania, liczby wymierne, dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych zadania, liczby wymierne zadania klasa 6, cała tabliczka mnożenia, zagadki matematyczne dla dzieci zadania dla dzieci obliczanie ułamka danej liczby..

Działania na ułamkach - zadania z treścią.

Rozwiązaniem równania 2x ∙ (−1,2) = 1i1/5 jest liczba: A.. Ćwiczenia - porównywanie liczb wymiernych, (również w sytuacjach praktycznych) porządkowanie liczb w zbiorach skończonych, wskazywanie najmniejszych (największych) elementów w zbiorach.Klasa 6 Klasa 7 Matematyka.. Obliczanie procentu danej liczby.1 Klasa 6 Liczby dodatnie i liczby ujemne gr A str 1/3 imię i nazwisko klasa data 1 Wyobraź sobie, że na osi liczbowej zaznaczono liczby: 6, 7, 1, 3, 2, 1, 0, 3, 4 Ile z nich znajduje się po lewej stronie liczby 1?. 4 p. Oblicz wartość wyrażenia.. A 4 B 5 C 6 D 3 2 Wypisz wszystkie liczby całkowite ujemne, które są większe od 8 3 Wstaw znak < lub > : a) b) 0 18 c) 6 2 d) Podkreśl wszystkie liczby większe od 1,2 1, ,1 1,3 2 5 Liczbą przeciwną do jest: A B C 2 11 D Zaznacz na poniższej osi liczbowej liczby: 0, 35 .Liczby - LICZBY WYMIERNE I NIEWYMIERNE - liczby rzymskie powtorzenie 1cz - Znajdź liczby przeciwne - Liczby - test - Dopasuj działania do wyniku Społeczność Liczby wymierne2.. Klasa 6 Matematyka.. Aby odpowiedzieć, ile razy liczba a jest większa od liczby b, należy wykonać dzielenie ab|.Jeżeli dodajemy dwie liczby wymierne tego samego znaku, to znak sumy jest taki sam jak znak obydwu składników, a jej wartość bezwzględna jest sumą wartości bezwzględnych składników.. Liczbą przeciwną do liczby jest liczba: Zadanie 3. dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych i dodatnich Połącz w pary..

O ile liczba a jest większa od liczby b?

3.2 Mnożenie potęg o tych .Zad 1.. Każda z tych liczb jest liczbą wymierną.. Tekst - sposób porównywania liczb wymiernych za pomocą osi liczbowej.. Baza zawiera: 18145 zadań, 1077 zestawów, 35 poradników.. Zadanie 2.. 6 ( 7 2 o -12 -11 -10 -9 b) Oblicz róŽnice 4—10 liczb: Odejmowanie liczby dodatniej moŽna zilustrowaé za pomoca osi liczbowej.. ZADANIA DLA CHĘTNYCH.. Strona główna Forum Generator arkuszy Kreator zestawów Baza sprawdzianów Plakaty matematyczne.b) 9 - (8 - 7 - 6 - 5) 9 - (8 - (7 - (6 - 5)))e) c) 9 - (8 - 7) - (6 - 5) f) 9 - ((8 - 7) - (6 - 5)) 3.. Jeżeli dodajemy dwie liczby wymierne różnych znaków, to znak sumy jest taki jak znak liczby o większej wartości bezwzględnej, a wartość bezwzględna sumy jest różnicą wartości bezwzględnych składników.Liczby wymierne/Liczby/Zadania testowe/Szkoła średnia - Przeglądaj zadania, zestawy zadań i poradniki matematyczne, 1116klasa 6. liczby naturalne i uŁamki; figury na pŁaszczyŹnie; kalendarz, czas, skala, jednostki; prĘdkoŚĆ, droga, czas; wyraŻenia algebraiczne i rÓwnania; procenty; liczby dodatnie i liczby ujemne; geometria przestrzenna; testy 6-klasisty"Działania na liczbach wymiernych" klasa I Zad.1 - za poprawny zapis liczby w postaci dziesi ętnej 3p Zad.2 - podanie prawidłowego zaokr ąglenia liczb 4p Zad.3 - zapisanie liczb w kolejno ści rosnącej lub malejącej 2p Zad.. Terms in this set (21) liczby przeciwne.. Mi wyszło (-32) d)(-2)*6-4+5=?. ujemną.Wartością wyrażenia jest liczba C / D.. Z. Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, A.Mysior, A.Sokołowska, P.Zarzycki, Wydanie 2009 GWO.LICZBY WYMIERNE Witam was na kolejnej lekcji.. ich iloczyn jest równy 1 (np. -½ i -2) wartość bezwzględna.. Dział ten porządkuje wiedzę o liczbach.. Zaczynamy nowy i ostatni dział przewidziany w klasie szóstej.. Mi wyszło (-11) Powiedzcie w którym mam błąd i podajcie poprawne rozwiązanie ;p Z góry dzięki W dużej mierze oparty jest na tym, co już umiemy lub co powinniśmy już umieć.. Liczby całkowite.. Cel ogólny testu: sprawdzenie, w jakim stopniu uczeń opanował wiadomości i umiejętności w zakresie działań w zbiorze liczb wymiernych.. Mi wyszło 0 c)4+(-12):(-2)*(-6)=?. Jest okazją, aby uporządkować naszą .. 6. odległość liczby od zera na osi liczbowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.