Kryteria oceny opowiadania twórczego cke

Pobierz

Rozwinięcie tematu 0 - 2p.. 4 maja o godzinie 9.00 maturzyści przystąpili do rozwiązywania arkuszy CKE na poziomie podstawowym.. Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego Na lekcjach języka polskiego ocenie podlega: - mówienie (opowiadania ustne - twórcze i odtwórcze) - czytanie: - głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowapożegnalne.. Rozwinięcie tematu .. poziom podstawowy - arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania.. KROK 1; Rozprawka - ważne informacje (filmik!). - 1 pkt.. Zgodność pracy z tematem .. 0-2 0 bł.. 4 bł.. III Przedstawienie przyczynowo-kutkowego toku zdarzeń 0-1p.. poziom podstawowy - arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania.Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, egzaminator będzie rozważał m.in., czy: narracja w opowiadaniu jest konsekwentnie prowadzona, wydarzenia są logicznie ułożone, fabuła jest urozmaicona, np. czy zawiera elementy typowe dla opowiadania, takie jak zwroty akcji, dialog, puenta oraz czy lektura wskazana w poleceniu została wykorzystana pobieżnie, czy w sposób ciekawy i twórczy.Kryteria oceny opowiadania twórczego Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Rozwinięcie tematu, wprowadzenie elementów np. baśni lub mitu itp. 2p.. IV Ciekawy sposób prowadzenia narracji [osiągnięty na przykład dzięki prawidłowemu wpro-Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, egzaminator będzie rozważał m.in., czy: narracja w opowiadaniu jest konsekwentnie prowadzona wydarzenia są logicznie ułożone fabuła jest urozmaicona, np. czy zawiera elementy typowe dla opowiadania, takie jak zwroty akcji, dialog, puentaKryteria oceniania opowiadania - wypowiedzi twórczej..

Trafny tytuł (odpowiedni do treści opowiadania) 0 - 1p.

1 bł.. Rozwiązanie Król, Pijak (Opój), Próżny (Pyszałek), Latarnik, Geograf (Starszy Pan), Bankier (Biznesmen) 6.2. üdopuszczalna 1 usterka w zakresie spójności.. Matematyka.. Wypracowanie musi mieć nie mniej niż 300 wyrazów.Język polski - opis, kryteria ocen, przykładowe zadania i odpowiedzi.. Język niemiecki.. ükompozycja zgodna z formą wypowiedzi.. Przedstawienie przyczynowo - skutkowego toku zdarzeń 0 - 1p.. Realizacja tematu wypowiedzi 2 pkt Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.. (0-2) Zasady oceniania 2 pkt - uczeń uzasadnia swoje stanowisko, podaje dwa argumenty.Kryteria oceniania w klasie VI wymagania na oceny w pierwszym półroczu Wymagania na oceny wyższe zawierają także wszystkie wymagania na oceny niższe ..

poziom podstawowy - arkusz + kryteria oceniania.

1.Zgodność wypracowania z tematem czy odbieganie od tematu, brak odpowiednich wiadomości.KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO dla klas IV - VI W UJĘCIU KRYTERIALNYM Zasady ogólne 1.. Przedstawienie przyczynowo - skutkowego toku wydarzeń .Kryteria oceny są jasne i znane uczniom jeszcze przed rozpoczęciem projektu ( systematyczność pracy, podział ról i zadań, różnorodność źródeł informacji, sformułowanie tematu, rodzaj opracowania rezultatów, sposób prezentacji efektów, zainteresowanie innych uczniów tematem, zaangażowanie innych osób w pracę).Kryteria oceniania odpowiedzi 2 Obszar standardów Opis wymagań Tworzenie informacji Pisanie własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu Temat 1: Rozważania o życiu i śmierci - opisz na podstawie analizy i interpretacji fragmentów Nowej ziemi (Nowaj ziamli) Jakuba Kołasa: Na rzeczce (Na reczcy) 2p.Historia poziom podstawowy - arkusz + kryteria oceniania arkusz dla osób niesłyszących - arkusz + kryteria oceniania poziom rozszerzony - arkusz + kryteria ocenianiaOPOWIADANIE - kryteria oceny; Opis dzieła sztuki..

II Trafny tytuł [odpowiedni do treści opowiadania] 0-1p.

2 bł.. Tematy rozprawek; Kryteria oceny rozprawki; Ciekawe www na temat rozprawki; SprawozdanieTekst jest poprawny pod względem ortograficznym.. - 1 pkt.. Wszystkie pozostałe elementy polecenia uwzględnione.. Wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu 1 pkt Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.Zasady oceniania 1 pkt - poprawna odpowiedź.. üdopuszczalne 2-3 usterki w zakresie spójności ORAZ/ALBO logiki wypowiedzi.. - 0 pkt.. RAZEM: 17 pkt.. Za zadanie przyznaje się maksymal-nie 40 punktów.. Kształcenie literackie i kulturowe.. ügraficznie wyodrębnione akapity.. II Ciekawy sposób prowadzenia narracji, wzbogacenie treści opisem, np. krajobrazu, przeżyć lub charakterystyki postaci,Matura 2018: Język polski.. - odróżnia list elektroniczny od listu tradycyjnego - wymienia zasady pisania - podejmuje próbę zredagowania e-maila do kolegi.sierpień 2012 r. Język polski.. Od czego zacząć pisanie rozprawki?. - komponuje początek opowiadania - podejmuje próby redagowania prostego opowiadania twórczego - podejmuje próby wprowadzania do opowiadania krótkiego dialogu..

Do pracy uczniowie otrzymali kryteria, które uznałam za ważne.

Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna w formie opowiadania z dialogiem, kartki z pamiętnika, wpisu w dzienniku, listu oficjalnego, sprawozdania lub opisu postaci, przedmiotu czy krajobrazu.. Język angielski.. 0-1 (dopuszczalne 3 błędy) 0-3 bł.. CKE, portale edukacyjne.Zdalne ocenianie oczami nauczycieli cz. 1 - Fundacja Szkoła z Klasą .. dwa mity i umiejętność zredagowania opowiadania twórczego inspirowanego mitem.. - 2 pkt.. üpraca nie spełnia co najmniej 1 wymagania określonego na 1 pkt.. Zadanie 3.. Rozprawka z tezą - jak pisać?. opowiadania, takie jak zwroty akcji, dialog, puenta lektura wskazana w poleceniu została wykorzystana pobieżnie, czy w sposób ciekawy i twórczy.. Musieli się zmierzyć z rozprawką na temat: "Tęsknota - siła .Zasady oceniania 1 pkt - odpowiedź poprawna.. 17 pkt.- celujący 16-15 pkt.- bardzo dobry 14- 13 pkt.- dobry 12- 9 pkt.- dostateczny 8- 6 pkt.- dopuszczający 5- 0 pkt.- niedostateczny KRYTERIA OCENY OPOWIADANIA Kryteria oceny Punktacja TEMAT (0-6 pkt.). - 0 pkt.. Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, egzaminator będzie rozważał m.in., czy: argumentacja w pracy jest wnikliwa argumenty są poparte właściwymi przykładamiOPOWIADANIE TWÓRCZE - kryteria oceny 1.. 0 pkt - odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.. poziom podstawowy - arkusz + kryteria oceniania.. 1.Kryteria oceny opowiadania twórczego (zredagowanego na podstawie zdarzeń przeżytych lub wymyślonych przez autora) [klasy IV - VI] Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela - za kryterium VI, VII, VIII przyznaje się 0 punktów, zaś w kryterium II - 1 punkt.Kryteria oceny opowiadania twórczego Kryteria Punktacja I TEMAT (0 - 6)* 1. funkcjonalna narracja; logiczny układ zdarzeń; urozmaicona fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie co najmniej 6 spośród następujących elementów: opis, charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce akcji, zwrot akcji, puenta, punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcjaügraficznie wyodrębnione akapity.. Przykładowe rozwiązanie Kogut nie został przyjęty do cyrku, ponieważ udawał kogoś innego, czyli próbował oszukać dyrektora cyrku.. Realizacja tematu wypowiedzi - 0-2p.Kryteria oceny opowiadania twórczego Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I TEMAT (0-6)* I Rozwinięcie tematu 0-2p.. (0-1) Wymaganie ogólne I. Rozprawka z hipotezą - jak pisać?. W za-daniu jest oceniana umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej zgodnej z regułami jej orga-W zadaniu jest oceniana umiejętność twórczego wykorzystania tekstów kultury typu: recenzja, szkic, artykuł, esej, w odwołaniu do rozmaitych kontekstów.. 0 pkt - odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt